Živnost vázaná

Živnost vázaná pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR

Shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, skladování, úprava, využívání a  odstraňování nebezpečných odpadů. Provozování zařízení k úpravě, využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu nebezpečných odpadů.  Přeshraniční přeprava nebezpečných odpadů.

Živnost vázaná

Živnost vázaná pro právnické osoby se sídlem na území ČR

Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Občan ČR nebo jiného členského státu Evropské unie (včetně státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků a dalších osob uvedených v § 70 odst. 1 živnostenského zákona) může prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Živnost vázaná

ŽIVNOSTI VÁZANÉ, Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.

d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

Živnost vázaná

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Článek poskytuje přehled o živnostech vázaných. Může posloužit jako prostředek pro základní seznámení se s obory, pro které je v České republice vyžadováno na základě živnostenského zákona se prokázat příslušnou kvalifikací.

Živnost vázaná

Uznávání zahraničních kvalifikací za účelem podnikání dle zákona o uznávání kvalifikací – živnosti vázané a koncesované

Pokud si nejste jisti, jaký je oficiální název živnosti, ve které chcete podnikat, doporučejeme pročíst si náplň živností. Náplně živností jsou popsané v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Dle popisů lze snáze identifikovat, jaký je název Vaší podnikatelské činnosti.

Živnost vázaná

Uznávání zahraničních kvalifikací za účelem podnikání – činnosti vázané a koncesované

Pokud si nejste jisti, jaký je oficiální název činnosti, ve které chcete podnikat, doporučujeme pročíst si náplň činností. Náplně činností jsou popsané v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Dle popisů lze snáze identifikovat, jaký je název Vaší podnikatelské činnosti.

Živnost vázaná

Překladatelství jako živnost volná nebo raději vázaná?

JTP je nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů otevřená všem, kteří chtějí podpořit její činnost. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech. JTP dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality překladu a tlumočení. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT.

Živnost vázaná

ŽÚ – Ohlášení živnosti vázané fyzickou osobou

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti musí podnikatel splňovat pro provozování živnosti vázané zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost. (Vázané  živnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 1 = 4