Územní plán legenda

Čísla v územním plánu? Zkratka IPP? Podívejte se, co je to index podlažní plochy.

Grafickou část územního plánu tvoří 18 výkresů v měřítku 1 : 10 000, případně 1 : 25 000. Výkresy je možné prohlížet online v mapové aplikaci, nebo stáhnout jako jednotlivé listy v tiskové kvalitě ve formátu PDF.

Územní plán legenda

Návrh Opatření obecné povahy  ÚP Potštát pro veřejné projednání

Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Územní plán mimo jiné vymezuje veřejně prospěšné stavby, řeší dopravní či technickou infrastrukturu a především pak definuje, jak lze které území využívat.

Územní plán legenda

Nápověda k aplikaci Výkresy územní plánu hlavního města Prahy

TIP: Pro přibližování a oddalování je možná kombinace použití klávesnice a myši. Například stisknutím klávesy SHIFT a tažením levým tlačítkem myši se přiblížíte přímo nad požadovanou oblast. Pro oddálení se dá využít stejného principu se stisknutými klávesami CTRL a SHIFT.

Územní plán legenda

Územní plán obce Lichkov 2003 – změna č. 2

Do­tče­né or­gá­ny a sou­sed­ní obce vy­zý­vá­me v sou­la­du s usta­no­ve­ní § 50 odst. 2 sta­veb­ní­ho zá­ko­na k uplat­ně­ní sta­no­vi­sek do 30-ti dnů ode dne jed­ná­ní tj. do 06. 02. 2019.

Územní plán legenda

Územně plánovací dokumentace a územní studie města Třebíče

16 výkresů s možností nastavení průhlednosti a zobrazení legendy, vyhledávání adres a parcel, snadný export mapy, intuitivní ovládání – to je ve zkratce aplikace Územní plán města Brna. Podívejte se.

Územní plán legenda

Územní plány obcí ve správním obvodu ORP Luhačovice

Územní plány sídelních útvarů a územní plány obcí a jejich změn zde nezveřejněných jsou k dispozici na odboru stavebním Městského úřadu Luhačovice, nám. 28.října 543, Luhačovice – 3. patro, m.č. 305, tel.: 577197454, 577197460.

Územní plán legenda

Územní plán Olomouc – úplné znění od 3.10.2018

Důležité zprávy a sdělení Obecního úřadu najdete také na Úřední desce OÚ v Lhotce pod Ondřejníkem (např. o volbách, dražebních vyhláškách, ztrátách a nálezech různých předmětů).

Územní plán legenda

Občané Prahy 14 se vyjádřili k ke konceptu územního plánu

Dne 8.12.2009 bylo podáno na podatelně MHMP šest námitek na základě podpisů na listinách věcně shodné připomínky ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy a zmocnění zástupce veřejnosti k jejich projednání zmocnitelem. Za velmi krátkou dobu se tak podařilo shromáždit více než 500 podpisů občanů, kteří tak vyjádřili, že jim není lhostejná plánovaná zástavba, která ovlivní kvalitu života v regionu Prahy 14 na dalších mnoho let. Ve srovnání s připomínkováním Zásad územního rozvoje je to tedy znatelný nárůst zájmu o budoucnost Prahy a naší městské části.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 38 = 39