Tloušťka zateplení stropu

IZOLACE – Jak na zateplení stropu? (Tipy a rady)

U nezateplených stropních konstrukcí dochází k velkým únikům tepla. Abyste tomuto problému zabránili, je důležité zvolit správnou tloušťku izolace, druh a vhodný konstrukční postup instalace zateplení.

Tloušťka zateplení stropu

Zateplování minerálními izolačními deskami

Tepelná izolace musí být použita v takové tloušťce, aby konstrukce řádně izolovala a udržela tak teplo uvnitř domova. V praxi je počítáno s optimální tloušťkou izolace, tedy takovou tloušťkou, aby izolace nebylo málo, ale přitom ani zbytečně mnoho, a to především z důvodu ekonomického, tedy z důvodu návratnosti investice.

Tloušťka zateplení stropu

Standardní tloušťky polystyrenu pro různé aplikace

Vložením tepelné izolace nad sádrokartonové desky se zlepší tepelné mikroklima v letním období, avšak hrozí zde problémy s kondenzací vodní páry v období zimním. Pro realizaci zateplení stropu je nutné znát stávající skladbu střechy, navrhnout odpovídající a pro provoz bezpečnou tloušťku tepelné izolace a samozřejmě důkladné provedení parozábrany, která musí být ve spojích přelepena speciální oboustrannou páskou. Utěsnění parozábrany se musí provést také na všech prostupech (např. světla) a v napojení na okolní stěny.

Tloušťka zateplení stropu

Jaká tloušťka tepelné izolace je třeba pro dosažení tepelně izolačních vlastností doporučených českou normou ČSN 73 0540?

Zimní počasí se blíží stále rychleji a začátek topné sezony se pomalu rozjíždí. Dřívější začátek topné sezóny má za následek samozřejmě větší odběr elektřiny, plynu nebo větší spotřebu tuhých paliv. A to máme letos avízované zdražení energií.

Tloušťka zateplení stropu

Minerální vaty pro izolaci stropů a podkroví podle značek

V tabulce je uveden příklad úspor energie při zateplování jednotlivých konstrukcí domu (úspora je uvedena pro názornost pro každou konstrukci zvlášť). Jedná se o výpočty pro modelový rodinný dům (jednopodlažní cihlový s nevytápěnou půdou, obytná plocha 120 m² obývaná 3 osobami ). Úspory pro ten který konkrétní dům se mohou lišit, ale není problém je spočítat.

Tloušťka zateplení stropu

Schéma obvodové stěny s izolační předstěnou

Má-li dům dřevěný strop s dutinami mezi trámy, můžeme se setkat s doporučením zaplnit tyto dutiny izolací. Výhodou je minimální zásah do půdy – postačí několik otvorů do dutin. Nevýhodou je však to, že nemůžeme zkontrolovat, zda je izolace skutečně všude, kde má být. Stropní trámy nadále budou tvořit tepelný most. Ne vždy je také dutina ve stropě dost vysoká – aby měla izolace smysl, potřebujeme alespoň 10 cm.

Tloušťka zateplení stropu

SDK desky pro všechny požadavky na zvukovou izolaci

….zvuková izolace je u konstrukcí příček se sádrokartonovými deskami nesrovnatelně lepší než u standardních zdí o stejné tloušťce? Masivní stěnu byste museli zdvojit, aby dosáhla stejných akustických hodnot jako příčka ze sádrokartonu…

Tloušťka zateplení stropu

Jaké tloušťky izolace je zapotřebí při výstavbě nízkoenergetického domu?

Důkladnou projektovou přípravu propracovanou do detailů, které zohlední zákonitosti stavební fyziky, vyžaduje i rekonstrukce staršího objektu, který by měl fungovat v nízkoenergetickém standardu. V tomto případě je třeba si kromě souvislé vrstvy izolace dát pozor i na umístění instalací. Dodatečné zasekávání do obvodových stěn nejen oslabuje nosnost svislých konstrukcí, ale v místech uložení instalací se zvětšuje pravděpodobnost tepelných ztrát.