Stavba na zemědělské půdě

Stavby, které nevyžadují povolení stavebního úřadu od 1.1.2018

U složitějších staveb doporučujeme před podáním žádosti konzultaci rozsahu záboru ZPF, příp. posouzení, zda je souhlasu k odnětí půdy ze ZPF třeba. V případě, že si je žadatel jist, že souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je pro danou stavbu třeba, podá na MěÚ Orlová, Odbor výstavby a životního prostředí žádost s náležitostmi podle přiloženého tiskopisu.  

Stavba na zemědělské půdě

Staveb na zemědělské půdě výrazně ubývá, stát více chrání polnosti

Objem půdy vyňaté ze zemědělského půdního fondu se loni meziročně propadl o 42 procent. Vyplývá to z nových statistik ministerstva životního prostředí. Úřady sňaly ochranu z téměř 1,6 tisíce hektarů orné půdy. Na tuto rozlohu by se vešlo 354 Václavských náměstí. Denně tak loni Česko přišlo o více než čtyři hektary půdy.

Stavba na zemědělské půdě

Novela zákona o ochraně půdy – upozornění pro stavebníky

V řízení o vydání stavebního povolení se pak zkoumají technické parametry stavby. Posuzuje se, zda je stavba v souladu se všemi technickými normami dnešní doby. I v této fázi lze v určitých případech využít zjednodušeného postupu, tedy ohlášení stavby.

Stavba na zemědělské půdě

Jsme specialisté na prodej zemědělských nemovitostí

Naše konzultační a realitní kancelář se více jak deset let specializuje na prodej a pronájem širokého spektra zemědělských nemovitostí včetně poradenství a komplexního právního servisu. Prostřednictvím portálu bioreality.cz nabízíme prodejcům nemovitostí možnost efektivní inzerce.

Stavba na zemědělské půdě

Vymezení pojmu „proluka“ pro účely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.)

Pojem „proluka“ je v zákoně vymezen v tomto znění: „Prolukou se pro účely zákona rozumí soubor sousedících nezastavěných pozemků nebo nezastavěný pozemek nacházející se v zastavěném území, bezprostředně sousedící s pozemkem či pozemky uvedenými v § 58 odst. 2 písm. a) nebo c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

Stavba na zemědělské půdě

Stavba nového domu se může prodražit o statisíce

Celkově jde o zvýšení nákladů na výstavbu o několik stovek tisíc korun. Smutné na celé záležitosti je, že poplatek za vyjmutí ze ZPF a daň z nemovitosti se vztahuje na BPEJ, což lze vzhledem k neaktuálnosti BPEJ považovat za státem prováděný podvod, říká starosta.

Stavba na zemědělské půdě

Obce i soukromníci zaplatí stovky tisíc navíc za stavbu na zelené louce

(2) Zemědělský půdní fond tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované, to je orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty a půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není (dále jen „zemědělská půda“).

Stavba na zemědělské půdě

Stavba obchvatu Žiželic na Žatecku začne do tří let

Obchvat Žiželic bude tvořen přemostěním přes obec, kudy je v současnosti vedena doprava do Žatce a dále na Plzeň. Most bude dlouhý 2,9 kilometrů a tyčit se bude ve výšce 30 metrů nad úrovní břehů potoka Hutná, který bude překonávat. Stavba je vedena po zemědělské půdě a lesních pozemcích a částečně v trase původní komunikace, napojí se za železničním přejezdem spojujícím Chomutov a Žatec. Stavba si nevyžádá žádné demolice.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

64 − = 60