Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

Přiměřená pokuta v některých případech předčasného ukončení nájmu?

K odvolání žalované Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 29. března 2012, č. j. 17 Co 70/2012-92, citovaný rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve vyhovujícím výroku I. (výrok I. – dále jen „potvrzující výrok I.“) a zrušil ho v nákladovém výroku a v tomto rozsahu vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení (výrok II.).

Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

Zajištění povinností nájemce z finančního plnění ze smlouvy o nájmu nebytových prostor

Pokud bude nájemci k obývání pronajat takový byt či dům, který sice není určen k obývání (např. nebytový prostor), bude se podle NOZ přesto jednat o platný nájem příslušného prostoru. Proto pokud si pronajímatel s nájemcem sjednají, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, budou strany zavázány stejně, jako by byl pronajat obytný prostor. Pronajímatel si zároveň s nájemcem může sjednat i pronájem takového domu či bytu, který není způsobilý k obývání.  

Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

Jaké jsou sankce za neplacení nájemného? Úroky z prodlení ano, poplatky a pokuty ne

Výši úroku může samozřejmě upravovat i nájemní smlouva. Teoreticky by tak majitel bytu mohl smluvně vyžadovat větší sankce než stanoví nařízení vlády. Podle občanského zákoníku se ale v nájemních smlouvách nepřihlíží k ustanovením zkracujícím nájemcova práva a takové ujednání by tak mohl nájemce ignorovat případně soudně napadnout (přestože jej podepsal). V případě smluvně sjednaného nižšího úroku samozřejmě žádný problém nenastane.

Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

KSVYCHK 24 Co 167/2011, Soudní rozhodnutí

III. Žalovaný je povinen nahradit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně k rukám jejich zástupkyně do tří dnů od právní moci rozsudku náklady řízení před soudem prvního stupně ve výši 26.466 Kč a náklady odvolacího řízení ve výši 22.115 Kč.

Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

Nalezené rozsudky pro výraz: nárok na zaplacení smluvní pokuty

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

Změny zákona a povinnosti pronajímatele nebytových prostor

Bezpečnost a nezávadnost výrobků je oblastí, která je obzvláště pod tlakem protekcionisticky zaměřených pravidel Evropských společenství předmětem obrovského množství stále přísnějších předpisů. Jistá míra takového tlaku je z pohledu spotřebitele, ale i podnikatelů zcela jistě nezbytná, protože jistota nezávadnosti a bezpečnosti nakupovaného zboží je základním předpokladem spokojeného života spotřebitelů.

Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu v mnohém poskytována zvýšená právní ochrana, byť nový občanský zákoník dbá i na zájmy pronajímatele. V každém případě je však vhodné být při uzavírání nájemní smlouvy opatrným a předejít tak případným sporům.

Smluvní pokuta nájem nebytových prostor

JUDIKATURA – Občanské právo – zajištění závazku – smluvní pokuta

Má-li být závazek k zaplacení smluvní pokuty sjednán platně, musí z ujednání o smluvní pokutě jednoznačně vyplývat splnění jaké konkrétní povinnosti je tímto institutem zajištěno, to znamená při porušení, které konkrétní povinnosti vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty. Je – li zajišťovaná povinnost specifikována v dohodě o smluvní pokutě pouze tak, že nebude-li dodržena splatnost faktury, potom tato obecná formulace …

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 + = 38