Plochy územního plánu

Stávající stavby, jejichž využití neodpovídá plánem stanovenému využití

Území se dělí na kategorie: obytné, smíšené, výroby a služeb, sportu a rekreace, zvláštních komplexů občanského vybavení, veřejného vybavení, dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, těžby surovin, vodních ploch a suchých nádrží (poldrů), krajinné a městské zeleně a pěstební.

Plochy územního plánu

Pořizování nového územního plánu města Ústí nad Labem

Veškeré nové funkční využití parcel musí být v souladu s územním plánem obce. Pokud mám zájem stavět na pozemku, který v územním plánu není veden jako zastavěné území, ani zastavitelná plocha, mohu požádat o změnu územního plánu. Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využití již vymezené zastavitelné plochy.

Plochy územního plánu

Centrální registr lokalit pro bytovou výstavbu dle Územního plánu města Brna

ÚP navazuje na zásady územního rozvoje kraje a měl by upřesňovat úkoly a cíle, které byly obecně uvedeny v zásadách. Krom toho též územní plány obcí respektují politiku územního rozvoje, jakožto součást celé hierarchické struktury územního plánování.

Plochy územního plánu

Oznámení o projednávání Návrhu územní studie plochy Z3 AP3 územního plánu

Územní plán obsahuje ve vybraných funkčních plochách regulativy, stanovující maximální míru využití území. Jsou definované kódy A-K, uváděné za pomlčkou za kódem území, například OB-A.

Plochy územního plánu

Zrušení územního plánu Čestlic – důležitý rozsudek přiznávající právo obce napadnout územní plán sousední obce

Plánované odnětí plochy Z12c ze zemědělského půdního fondu byl klíčový argument žalobce, obce Dobřejovice, proti záměru: podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu může být nejkvalitnější půda I. a II. třídy ochrany odňata pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Výstavba soukromého komerčního centra v oblasti, kde se již řada obdobných staveb nachází, však takovým veřejným zájmem není.

Plochy územního plánu

Územní plán Prameny – Základní údaje o obsahu návrhu

Obec Kašava připravuje změnu územního plánu. Ve stávajícím ÚP vlastníte plochy k zastavění. Velikost těchto ploch je značná a úřady nepovolí zřízení ploch nových. Obecní úřad eviduje několik zájemců o výstavbu v Kašavě. Aby mohli své pozemky převést mezi zastavitelné, je třeba přehodnotit pozemky stávající. Obec Kašava má zájem udržet počet obyvatel v Kašavě na stávající úrovni, proto navrhne vyjmutí těch ploch, které dlouhodobě nejsou zastavěné a vlastníci ani stavbu neplánují. Tím se uvolní prostor pro skutečné zájemce o stavbu.

Plochy územního plánu

Obce musí mít nové územní plány, dají do nich plochy pro bydlení i rekreaci

Obvykle na něj potřebují dva až šest let příprav. Obce ani města se bez územního plánu neobejdou. Bez něj by lidé nevěděli, kde vzniknou plochy pro rodinné domy či odpočinek a setkávání lidí, kde budou sídlit firmy nebo kudy povedou nové silnice.

Plochy územního plánu

Územní plán se často stává středem soudních sporů, je vhodné zabývat se jím včas

Ačkoliv se může zdát, že na vydání územního plánu podle aktuálních předpisů je dost času, nejde o snadný úkol. I drobná chyba nebo nedokonalost může vyústit v mnohaletý soudní spor, který může obec dokonce připravit i o investory.