Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

Požadavky na šatny dle normy ČSN 73 4108 – 2. díl

V některých firmách je situace se sanitárním zařízením na velmi špatné úrovni. I když se zaměstnavatelé snaží tento stav řešit, ne vždy se daří požadavkům hygieny a BOZP vyhovět. Každopádně je důležité situaci nepodceňovat, neboť hygiena a oblastní inspektorát práce může za nevyhovující podmínky v sanitárních zařízeních udělovat sankce.

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do 12 dětí nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

Další dělení pro kategorii Vybavení šaten

Ve školách v přírodě6) se výuka zajišťuje v místnosti odpovídající požadavkům na učebny v parametrech osvětlení a v mikroklimatických podmínkách podle této vyhlášky s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí tyto odpovídat zejména charakteru jídelny nebo denní místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku.

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

Postup při zřizování provozovny pro výkon činnosti epidemiologicky závažné

Za činnosti epidemiologicky závažné, jinak také označované jako služby péče o tělo se podle § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) považují: provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování činností, při níž je porušována integrita kůže.

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

Dodávky mobilních toalet, oplocení a dalších produktů pro sportovní akce

Tento dokument je určen výlučně pro autorizované osoby – členy ČKAIT, které jsou výhradně oprávněny pořizovat pro svou potřebu jeho tiskové kopie. Jakékoliv další šíření v tištěné, elektronické či jiné podobě ke komerčním účelům prostřednictvím dalších fyzických nebo právnických osob je možné pouze s výslovným souhlasem vydavatele.

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny

a) prodejnou pro prodej potravin (dále jen "potravinářská prodejna") zařízení tvořené souborem místností a prostor určených a vybavených pro prodej potravin, popř. k dalším souvisejícím činnostem. Potravinářskou prodejnou je i stánek a jiné prodejní zařízení, kde se provádí prodej potravin,

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

Požadavky na hygienu v potravinářských provozech

Představujeme vám zásady sanitace v potravinářských provozovnách (hlavně stravovacích zařízeních, ale i jiných potravinářských provozů), které je dle platných hygienických norem nezbytné dodržovat.

Norma pro vybavení hygienických zařízení a šaten

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Naší snahou do budoucna bude udržet a postupně zvýšovat kvalitu výchovy a vzdělání, které škola poskytuje a přinést další zlepšování spolupráce mezi vedením školy, rodiči, zaměstnanci a zřizovatelem školy.