Kdo vydává územní souhlas

Námitky se nepodávají, souhlas sousedů je ale nutný

Obecně, pokud má být postavena stavba, musí nejdřív proběhnout územní řízení (v rámci kterého se stavba umisťuje územním rozhodnutím) a následně řízení stavební (stavebním povolením se povoluje technické provedení stavby). Tento proces je upraven primárně zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Kdo vydává územní souhlas

Jak vyřídit územní souhlas a co je k vyřízení územního souhlasu potřeba?

Chcete-li na pozemku postavit dům, bazén či chcete jen přistavět, nemine vás pravděpodobně běhání po úřadech. Mnoho stavebních záměrů vyžaduje ohlášení stavby a ještě více stavebních záměrů vyžaduje územní souhlas, který je, mimo jiné, také nedílnou součástí formuláře „ohlášení stavby“. Jak územní souhlas vyřídit a jaké přílohy je potřeba k žádosti o územní souhlas přiložit?

Kdo vydává územní souhlas

§ 96 SZ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU územní souhlas – místo územního rozhodnutí – mukolin.cz

g) odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m nejvíce však do 1000 m, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí.

Kdo vydává územní souhlas

Jaké jsou druhy územního rozhodnutí a kde je možné je získat?

Žadatel – vlastník dotčeného pozemku nebo stavby, popřípadě jiná osoba, která prokáže právo provést stavbu. Žadatel může vystupovat samostatně, nebo může být zastoupen na základě plné moci. Žadatelem může být fyzická osoba (starší 18 let, způsobilá k právním úkonům), fyzická osoba podnikající, nebo právnická osoba.

Kdo vydává územní souhlas

Oznamujete záměr v území k vydání územního souhlasu?

Oznámení podané na předepsaném formuláři – Žádost o územní souhlas, přílohy uvedené v části B formuláře a splnění následujícího: – záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, – poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Kdo vydává územní souhlas

výst – Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou (§ 78a) a současně je možné nahradit stavební povolení veřejnoprávní smlouvou (§ 116), lze uzavřít veřejnoprávní smlouvu, která nahradí současně územní rozhodnutí a stavební povolení.

Kdo vydává územní souhlas

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru, které budou splňovat zákonné požadavky, stavební úřad vydá společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Kdo vydává územní souhlas

Jaká povolení potřebujete pro stavbu rodinného domu?

Pro realizaci stavby rodinného domu však bude praktické zvážit, zda stavební záměr nesplňuje podmínky pro využití tzv. zjednodušených postupů pro umisťování a povolování staveb, která získání potřebných povolení značně urychlí. Novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 totiž rozšířila okruh záměrů, pro které může stavebník tyto zjednodušené postupy využít.