Digitální katastrální mapa

Advokát radí: Koupě pozemku s územním rozhodnutím

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Digitální katastrální mapa

Hlavní mapový projekt, digitální bloková a katastrální mapa

Digitální katastrální mapa (DKM) je katastrální vyhláškou (Vyhláška č. 164/2009 Sb.) definována jako „katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním (§ 54 až 62), na podkladě výsledků pozemkových úprav (§ 64 až 66), přepracováním souboru geodetických informací (dále jen „přepracování“), s výjimkou mapy vyhotovené podle písmene c), nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy (§ 63) (dále jen „digitální mapa“)“

Digitální katastrální mapa

Stanovisko ČÚZK k nesouladům v dokumentech a možnosti řešení (odchylky v digitalizované katastrální mapě)

Kresba obrazu katastrální mapy (rastr) – naskenované katastrální mapy v rastru pro ta katastrální území, kde ještě neexistují digitální vektorové katastrální mapy (v sáhovém nebo v dekadickém měřítku).

Digitální katastrální mapa

Osvobození od daně z nabytí u novostaveb v rodinných domech konečně schváleno a další legislativní novinky

Program umožňuje bezplatné stažení vektorových map z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Tyto vektorové mapy jsou pak k využití "i bez internetu". Lze je využít pro automatický výpočet zařazení parcel do bloku (plně nahrazuje funkce LPIS), pro zobrazení např. parcel "na smlouvě" a pro další množinové operace.

Digitální katastrální mapa

Projekt účelová katastrální mapa (ÚKM) v rámci digitální mapy veřejné správy (DMVS) Kraje Vysočina.

Vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu k 16. dubnu 2002 v katastrálním území Hodolany byla dokončena digitalizace katastrálních map na celém správním území Města Olomouce tj. v 26 katastrálních územích. Město Olomouc má tedy jako jedno z prvních krajských i okresních měst v České republice pokryto své území digitálními katastrálními daty.

Digitální katastrální mapa

Účelová katastrální mapa pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje (zkrácený název VZ zní: ÚKM DMVS PK)

Um unser Angebot vollständig nutzen zu können, erlauben Sie in den Browsereinstellungen bitte die Verwendung von Cookies. Sollten Sie Cookies deaktiviert haben, können Sie sich nicht einloggen und unsere Suchen und Merklisten nicht nutzen.

Digitální katastrální mapa

Katastrální úřady kontrolují, jestli souhlasí jejich mapy. Některé pamatují císaře Ferdinanda

Mezi organizace, které ČÚZK metodicky řídí, patří Zeměměřický úřad, 14 katastrálních úřadů, které mají 104 pracovišť ve větších městech a 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Veřejnou výzkumnou institucí v resortu je Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Digitální katastrální mapa

Referenční plně vektorový podklad pro veřejnou správu

f) listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru,