Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

Oceňování nemovitostí cenou administrativní (podle vyhlášky)

Dobře připravené a v rámci možností kompletní podklady každému znalci velice pomohou a zadavateli ZP mohou pomoci snížit částečně výdaje za jeho zpracování (Příklad: když je k dispozici projektová dokumentace odpovídající skutečnosti, nemusí být nutné stavbu pracně zaměřit a znalec může účtovat přiměřeně snížené znalečné).

Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

Definice obvyklé ceny dle Zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného  majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

CO SE ROZUMÍ CENOU ZJIŠTĚNOU A CENOU URČENOU?

„… Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. … do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. … Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“

Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

Oceňování majetku státu při úplatných převodech

Vzhledem k tomu, že se vylučuje vliv mimořádných okolností trhu, kterými jsou například důsledky přírodních či jiných kalamit nebo stav tísně prodávajícího či kupujícího, jde o cenu dosahovanou za standardního chování většiny subjektů na trhu.

Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

Nalezené rozsudky pro výraz: zákon o oceňování majetku

Nabídka služeb odhadce nemovitostí a majetku. Tvorba analýz trhu nemovitostí a odborných posudků o technickém stavu budov, technické podklady pro Prohlášení vlastníka (zák.č. 72/1994 Sb. – vlastnictví k bytům).

Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

I. Společné tematické oblasti potřebných odborných znalostí

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry),

Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

Vyhláška Ministerstva financí ze dne 31. října 1997, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci. Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznán.

Cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Podpořeno z projektu OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002255: Vytvoření, profilace a specializace administrativně technického zázemí za účelem zkvalitnění výuky a usnadnění odborných setkání na půdě PF UK

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

88 − 80 =