Cena zjištěná nemovitosti

Oceňování nemovitostí cenou administrativní (podle vyhlášky)

Dobře připravené a v rámci možností kompletní podklady každému znalci velice pomohou a zadavateli ZP mohou pomoci snížit částečně výdaje za jeho zpracování (Příklad: když je k dispozici projektová dokumentace odpovídající skutečnosti, nemusí být nutné stavbu pracně zaměřit a znalec může účtovat přiměřeně snížené znalečné).

Cena zjištěná nemovitosti

Stojíme na Vaší straně, ušetříme Vám peníze a starosti.

Nabídka služeb odhadce nemovitostí a majetku. Tvorba analýz trhu nemovitostí a odborných posudků o technickém stavu budov, technické podklady pro Prohlášení vlastníka (zák.č. 72/1994 Sb. – vlastnictví k bytům).

Cena zjištěná nemovitosti

Jedna nemovitost, čtyři různé ceny. Proč každý odhad vychází jinak?

Problematika kolem daně z nabytí, určení odhadní ceny nebo správný výpočet směrné hodnoty je velice komplikovaná. Existují totiž pravidla, kdy směrnou hodnotu využít lze a kdy nikoliv. Dále je třeba mít k výpočtu poměrně přesné informace týkající se nemovitosti a to jak formálních např. z výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví), tak technických, tj. o stavu nemovitosti, stáří atd. Cílem tohoto článku tedy není kompletní přehled této problematiky. Spíše jsem chtěl na konkrétním příkladu ukázat, jak v takových případech postupovat a na co nezapomenout.

Cena zjištěná nemovitosti

Daň z nabytí nemovitých věcí (daň z převodu nemovitosti)

Znalecký posudek, nebo-li ocenění nemovitosti soudním znalcem, a odhad tržní ceny jsou dva zcela rozdílné pojmy, které však bývají často zaměňovány. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Cena zjištěná nemovitosti

PROVEDU OCENĚNÍ NÍŽE UVEDENÝCH NEMOVITOSTÍ

Znalecké posudky a odhady nemovitých věcí (dále jen nemovitostí) pro fyzické a právnické osoby provádím nejčastěji v okrese Pardubice, Chrudim a Hradec Králové, dále po celém Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji, po domluvě též na ostatním území ČR.

Cena zjištěná nemovitosti

Daň z nabytí nemovitostí, co je třeba vědět

Poplatník je povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovité věci. Záloha je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznán.

Cena zjištěná nemovitosti

Oceňování majetku státu při úplatných převodech

Vzhledem k tomu, že se vylučuje vliv mimořádných okolností trhu, kterými jsou například důsledky přírodních či jiných kalamit nebo stav tísně prodávajícího či kupujícího, jde o cenu dosahovanou za standardního chování většiny subjektů na trhu.

Cena zjištěná nemovitosti

Posuzování obvyklé ceny u převodu nemovitostí

Faktem je, že sama „obvyklost“ se může odvíjet v určitém cenovém rozpětí. Nemusí se pokaždé jednat o shodnou sumu. Obvyklá cena se pak vypočte aritmetickým průměrem uskutečněných kupních nebo dražebních cen v místě a čase (vyjma cen zvláštních, mimořádných). Skutečná obvyklá cena tak může být i jen přibližná.