Bourací práce dokumentace

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)

e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,

Bourací práce dokumentace

Architektonické, objemové a dispoziční studie

Úhly pohledu na projektovou dokumentaci se u některých investorů mohou zásadně rozcházet, proto je nutné už při zadávání dokumentace jasně vědět a stanovit si, k čemu má sloužit.

Bourací práce dokumentace

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

Nesmíme zapomenout ani na provádění činností, vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života, osobami určenými zhotovitelem, a to za podmínek jím stanovených. Mezi tyto činnosti patří například práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky větší než 10 m, práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, práce vykonávané v ochranných pásmech zařízení technického vybavení, práce spojené s demontáží těžkých konstrukčních prvků ze dřeva, kovu, betonu a podobně.

Bourací práce dokumentace

V neděli 22. prosince vyvrcholí pásmo adventních koncertů

Tato dokumentace je důležitá pro výkon správy nemovitostí. Její zpracování je vyžadováno orgánem státní správy k vydání kolaudačního souhlasu. Současně v této fázi dokumentace nabízíme geodetické práce související se zápisem staveb do katastru nemovitostí – Geometrický plán.

Bourací práce dokumentace

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Jsme profesionální firma, která vám nabídne veškeré služby v oblastu: Dopravní komunikace, Inženýrské sítě, Rodinné domy, Nízkoenergetické domy, Projektová dokumentace, Projektování elektroinstalace,…

Bourací práce dokumentace

Dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Projekt “ Elektronické služby občanům obce Bílovice nad Svitavou“, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004612 je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, státním rozpočtem a rozpočtem Obce Bílovice nad Svitavou.

Bourací práce dokumentace

Územní a stavební řízení z hlediska nakládání s odpady

(1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace podle odstavce 2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny.

Bourací práce dokumentace

Jsme projekční a inženýringová společnost

Specializujeme se na projekty rodinných domů, bytových domů a jejich revitalizace, občanských staveb a průmyslových staveb. Zastřešíme pro Vás technický dozor libovolné stavby v nadstandardní kvalitě.